Geen producten (0)

Algemene voorwaarden It-resale
E-mail: It-resale@outlook.com
Website: it-resale.nl

Artikel 1 - Definities
It-resale : IT-RESALE , gevestigd te Papendrecht , KvK-nummer 91458994.
Klant: degene met wie It-resale een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: It-resale en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, 
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens It-resale .
It-resale en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
It-resale en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van 
anderen uitdrukkelijk uit.
 Artikel 3 - Prijzen
It-resale hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of 
verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
It-resale mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die It-resale niet kon voorzien ten tijde van 
het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot 
prijsverhogingen. 
De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij 
de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Artikel 4 - Monsters en modellen 
Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten 
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te 
leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn
It-resale mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die It-resale hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het 
afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim 
en in gebreke is, zonder dat It-resale aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
It-resale mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor 
het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 6 - Recht van reclame
Wanneer de Klant in verzuim is, mag It-resale het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de 
Klant geleverde producten.
It-resale maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende 
producten onmiddellijk retourneren aan It-resale , tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. 
Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van 
vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar Itresale@outlook.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Itresale , it-resale.nl.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Itresale , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten 
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar It-resale heeft 
geretourneerd, dan zal It-resale eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst 
van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van It-resale voor zover de volledige bestelling wordt 
geretourneerd.
Artikel 9 - Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan 
betaalt de Klant de kosten daarvoor. 
Artikel 10 - Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 11 - Retentierecht 
It-resale kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de 
Klant alle nog openstaande rekeningen van It-resale heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende 
zekerheid heeft gesteld. 
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Itresale .
It-resale is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
Artikel 12 - Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan It-resale te verrekenen met een 
vordering op It-resale .
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
It-resale blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van It-resale met 
betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in 
de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan It-resale gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, 
vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
Wanneer It-resale gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan 
gemaakt en mag It-resale van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
Artikel 14 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij It-resale , tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag It-resale zijn verplichtingen opschorten 
totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan It-resale 
 kan tegenwerpen.
Artikel 15 - Levertijd
De levertijden van It-resale zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten 
ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft 
gekregen van It-resale .
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer It-resale later levert 
dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of 
wanneer It-resale niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Itresale iets anders hebben afgesproken.
Artikel 16 - Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
Artikel 17 - Transportkosten
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en It-resale schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 18 - Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de 
vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan 
kan hij It-resale niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan 
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan It-resale . Doet de Klant dit niet, dan kan hij Itresale niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Artikel 19 - Bewaring
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een 
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor 
rekening van de Klant.
Artikel 20 - Montage en of installatie
Hoewel It-resale zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt 
hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Artikel 21 - Garantie
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage 
of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen 
partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de 
macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.
Artikel 22 - Ruilen
De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
het product is nog niet gebruikt
Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste 
artikelen kunnen niet worden geruild.
Artikel 23 - Vrijwaring
De Klant vrijwaart It-resale tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door It-resale geleverde 
producten en/of diensten. 
Artikel 24 - Klachten
De Klant moet een door It-resale geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele 
tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, 
dan moet de Klant It-resale daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming It-resale hiervan op de 
hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat It-resale hierop 
gepast kan reageren. 
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en It-resale .

Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat It-resale andere 
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
Artikel 25 - Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan It-resale .
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling It-resale ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 
Artikel 26 - Aansprakelijkheid Klant
Wanneer It-resale een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor 
het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 
Artikel 27 - Aansprakelijkheid It-resale
It-resale is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid.
Wanneer It-resale aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de 
uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
It-resale is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer It-resale aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag 
uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts 
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 
Artikel 28 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van It-resale vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de 
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
Artikel 29 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer It-resale toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of 
geringe betekenis. 
Is de nakoming van de verplichtingen door It-resale nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Itresale in verzuim is. 
It-resale mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer It-resale kennis heeft genomen van 
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
Artikel 30 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van It-resale door de Klant niet aan It-resale kan 
worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer-virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor It-resale 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan 
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat It-resale kan nakomen. 
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als 
It-resale de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
It-resale hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer It-resale hiervan 
voordeel heeft. 
Artikel 31 - Wijziging overeenkomst 
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Itresale de overeenkomst aanpassen. 
Artikel 32 - Wijziging algemene voorwaarden
It-resale mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag It-resale altijd doorvoeren. 
Ingrijpende wijzigingen zal It-resale zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst 
opzeggen. 
Artikel 33 - Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met It-resale aan anderen overdragen zonder schriftelijke 
toestemming van It-resale . 
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 
Artikel 34 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit 
geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de 
buurt komt van wat It-resale bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 35 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en It-resale is Nederlands 
recht van toepassing. 
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van It-resale is exclusief bevoegd om kennis te nemen van 
eventuele geschillen tussen de Klant en It-resale , tenzij de wet iets anders bepaalt.
Opgesteld op 29 november 2023

Voorwaarden

Aangezien het verleden van een gebruikt product niet altijd bij ons bekend is wordt het altijd grondig getest alvorens het product te koop aangeboden zal worden. Dat kan betekenen dat niet altijd alle gebreken tijdens zo’n test naar voor komen. Derhalve is een garantietermijn van 3 maanden van toepassing op de hardware en 30 dagen op de batterij en adapter waarvoor geldt dat indien het product niet redelijkerwijs te repareren valt u uw aankoopbedrag terug krijgt na retour van het product en beoordeling van het desbetreffende euvel.

Indien u om andere redenen het product wilt retourneren zal pas in overleg en na aftrek van gemaakte kosten over worden gegaan tot (gedeeltelijke) terugbetaling.

Alleen op deze manier is het mogelijk deze producten tegen een scherpe prijs aan te bieden.

Bezorgtermijn

Indien u een artikel op onze website besteld heeft zal deze uit ons magazijn gehaald worden en nogmaals getest worden op correcte werking en daar waar van toepassing ook nog van een update worden voorzien. Indien er afwijkingen vooraf bekend zijn staat dit reeds bij het artikel vermeld. Indien we tijdens deze test onverhoopt toch nog iets ongewenst ontdekken nemen we daarover alsnog contact met u op. Uiteraard willen we achteraf alleen maar tevreden klanten.

Dit behelst qua bezorgtermijn tevens dat we niet altijd dezelfde dag kunnen verzenden, maar ons streven is, mede afhankelijk van de mogelijke extra wensen, uw artikel(en) binnen 1 werkdag te verzenden.

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • IT-Resale werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • IT-Resale geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • IT-Resale biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • IT-Resale is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • IT-Resale verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
  • IT-Resale kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • IT-Resale zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. IT-Resale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Pinterest Linkedin